Algemene voorwaarden Key Praktijk

Key Health waarvan Key Praktijk een toegevoegde handelsnaam is,  wordt wettelijk vertegenwoordigd door Nancy de Vos en is gevestigd in Molendijk 61 C, 3295 LD, ’s-Gravendeel. Telefoonnummer: 06-18739268, email: info@keyhealth.nl, websites: www.keyhealth.nl, www.keypraktijk.nl |  KVK nr: KVK 24424136 | vestigingsnr. 000000876054 | btw nr: NL001571166B45 | bank: NL33 RBRB 0939732335 | BATC aansluitnr: BR 0892

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Therapeut: de natuurlijke of rechtspersoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel,  lid is van beroepsvereniging BATC en actief is in de complementaire zorg sector.
BATC: Belangen Associatie Therapeut en Consument

Client: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van ondernemer in de complementaire zorg.

Afspraak: de afspraak op een datum voor behandeling en/of adviezen.

De onderneming is een bedrijf wat handelingen verricht die gericht zijn op het herstel vermogen activeren en lichamelijke klachten verminderen.2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van afspraken tussen de therapeut en de cliënt.

Gegevens:

Key Praktijk wordt wettelijk vertegenwoordigd door  Nancy de Vos.

Gevestigd te:
Molendijk 61 C
3295 LD, ’s-Gravendeel

Telefoon nummer: 06 – 18739268
Email adres: info@keyhealth.nl
Website: www.keypraktijk.nl | www.keyhealth.nl

KVK nr: KVK 24424136
Btw nr: NL001571166B45
Bank: NL33 RBRB 0939732335

Beroepsorganisatie: BATC
AGB code: 90.035356AGB
Code praktijk: 90-(0)142442
BATC aansluitnummer: BR 0892

Afspraken

 • De afspraak komt tot stand via telefonisch contact, email of een tekst bericht.
 • De geldende prijs wordt via de website gecommuniceerd en is in de praktijk zichtbaar.
 • Client ontvangt per email een bevestiging van de afspraak en een vragenlijst.
 • De afspraak kan worden afgezegd door de cliënt tot uiterlijk vierentwintig uur voor de afspraak dag en het tijdstip waarop de afspraak staat. Dit kan telefonisch, of via e-mail.
 • Bij afmelden/annuleren korter dan vierentwintig uur van tevoren wordt het consult tarief dat voor die afspraak geldt volledig in rekening gebracht. Deze regel geldt niet wanneer overmacht aan de orde is, welke in redelijkheid bepaald kan worden. Wanneer in een specifieke situatie onduidelijk is of er overmacht speelt, kan de therapeut beslissen om een gedeelte van het consult tarief in rekening te brengen.
 • No show, ofwel niet komen, niet afmelden of laten weten dat er door overmacht iets tussen kwam: 100% van het consult tarief wordt in rekening gebracht.

Verplichtingen van de therapeut

 • De therapeut verricht haar werkzaamheden met zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 • In de eerste afspraak wordt er een anamnese afgenomen door middel van vraag- en antwoord. Samen met de door cliënt ingevulde vragenlijst vormt zich een beeld van de mogelijkheden van de behandelingen. Deze worden genoteerd in het digitale cliënt dossier. In het kader van de Wet op de AVG en de bewaarplicht worden de gegevens, anamnese en voortgang in het cliënten dossier bewaard. De wettelijke bewaarplicht is 15 jaar.
 • De therapeut is verplicht om een behandel overeenkomst te laten teken voorafgaand aan de start van de behandelingen (serie).
 • De cliënt heeft ten alle tijden het recht om zijn/haar dossier in te zien.
 • Gegevens van de cliënt of informatie over zijn/haar gezondheidstoestand worden alleen gedeeld (met bijv. de huisarts) na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt zelf.
 • De therapeut geeft een professionele behandeling en indien nodig adviezen en/of richtlijnen ten aanzien van het lichaam en/of herstel bevorderend gedrag.
 • De therapeut kan indien zij dit in het belang van de gezondheid van de cliënt noodzakelijk acht rechtstreeks door- of terugverwijzen naar een arts.

Verplichtingen van de Consument

 • De cliënt is verplicht om naar waarheid relevante informatie te verstrekken over diens gezondheidstoestand, klachten en symptomen.
 • De cliënt dient de therapeut tijdens het voortgangsgeprekje in ieder consult te informeren over alle veranderingen in de gezondheidstoestand, gevoel van welzijn, de klacht(en) en/of medicijngebruik. Dit is van belang voor het zo goed mogelijk uitvoeren van de vervolg behandelingen. Het niet melden van bepaalde veranderingen kan het resultaat negatief beïnvloeden, evenals het niet opvolgen van adviezen.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen van de therapeut.

 

Betaling en prijswijzigingen

 • Betalingen dienen direct na het consult te worden voldaan per pin.
 • Wanneer een vervolg consult beduidend langer duurt dan de hiervoor gereserveerde tijd, wordt het normale tarief van een eerste consult berekend (in plaats van het tarief van een kortere sessie).
 • De consult prijzen en behandel tarieven worden ieder jaar opnieuw bekeken en aangepast waar nodig, bepaald door de therapeut en de geldende conforme prijzen.

Aansprakelijkheid

 • De therapeut is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de therapeut of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 • De cliënt is tegenover de therapeut aansprakelijk voor door de therapeut geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 • Het ontdekken of kunnen ontdekken van tekortkomingen dienen schriftelijk dan wel elektronisch binnen 48 (achtenveertig) uur te zijn ingediend.

Afwijkingen

 • Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de cliënt en de therapeut worden vastgelegd.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in juli 2021